Januar 25, 2024 | Cetvrtak

Uticaj Paketa energetske podrške EU na Kosovu

Kao odgovor na energetsku krizu koja je pogodila Evropu i Zapadni Balkan 2022/2023, Evropska komisija je predstavila Paket energetske podrške pokrenut na Samitu Berlinskog procesa 3. novembra 2022. god. Paket je imao za cilj da odgovori na trenutne, kratkoročne i srednjoročne potrebe na Zapadnom Balkanu. Da bismo saznali više o uticaju paketa na Kosovu, njegovim najvećim dostignućima i dugoročnom uticaju u regionu, obratili smo se Johanesu Stenbeku Madsenu, načelniku za saradnju u Kancelariji Evropske unije na Kosovu, koji iznosi sve ove detalje u intervjuu ispod.

Šta je bio primarni cilj Paketa energetske podrške i kakav je pregled situacije u regionu, a posebno na Kosovu, koji je ukazao na potrebu za ovakvom intervencijom EU?

Evropska komisija je na Samitu Berlinskog procesa 3. novembra 2022. god. predstavila

paket energetske podrške od 1 milijarde evra za Zapadni Balkan. Paket ima za cilj da odgovori na trenutne, kratkoročne i srednjoročne potrebe na Zapadnom Balkanu u kontekstu energetske krize koja je pogodila Evropu i Zapadni Balkan tokom 2022/23. 

Uz ovu značajnu podršku, Evropska komisija ima za cilj da pomogne regionu Zapadnog Balkana da počne da smanjuje svoju zavisnost od ruskih fosilnih goriva, ubrza proces dekarbonizacije i unapredi energetsku bezbednost regiona.

Što se tiče hitnih mera, Evropska komisija je obezbedila 500 miliona evra budžetske podrške Zapadnom Balkanu, od čega 75 miliona evra Kosovu, da bi pomogla u ublažavanju uticaja povećanih cena energije na ugrožena domaćinstva, privredna društva (mala i srednja preduzeća) i podržala mere politike za ubrzanje energetske tranzicije.

Paket energetske podrške osmišljen je na osnovu specifičnih akcionih planova partnera sa Zapadnog Balkana u kojima se navodi kako vlade nameravaju da reše energetsku krizu kroz mešavinu reformi i mera politike, kao i mera direktne pomoći ugroženim porodicama i malim i srednjim preduzećima. 

Što se tiče kratkoročnih i srednjoročnih mera, Evropska komisija je obezbedila dodatnih 500 miliona evra regionu u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (IOZB) za unapređenje energetske tranzicije i energetske bezbednosti u regionu.

Koje su bile faze podele Paketa energetske podrške na Kosovu i koje su bile njegove ciljne grupe?

Prema Ugovoru o finansiranju Paketa energetske podrške, 90 % ukupnog iznosa (67,5 miliona evra) već je isplaćeno Vladi u martu 2023. godine, a preostali iznos, 10 %, biće isplaćen tokom 2024. godine. 

Akcioni plan Paketa energetske podrške predviđa pet glavnih mera koje sprovode Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo finansija i Kosovski fond za energetsku efikasnost. Svaka mera ima svoju ciljnu grupu sa kvantifikovanim pokazateljima dostignuća. Mere posebno imaju za cilj sledeće: 

  • Direktna finansijska podrška najugroženijim i socijalno najugroženijim domaćinstvima za zimski period;
  • Podsticanje štedljivog ponašanja potrošačkih domaćinstava subvencijom za smanjenje mesečnog računa za struju;
  • Davanje bespovratnih sredstava pojedinačnim potrošačkim domaćinstvima, uključujući i ugrožene potrošače, za povećanje energetske efikasnosti stambenih jedinica i zgrada i za ulaganje u energetski efikasne kućne aparate i sisteme obnovljive energije;
  • Podsticanje uštede energije mikro, malih i srednjih preduzeća grantovima za efikasnu opremu za grejanje i efikasnu radnu opremu;

Kakav je bio odgovor korisnika pojedinih faza Paketa energetske podrške?

Ministarstvo finansija je do sada, prema Akcionom planu Paketa energetske podrške, davalo subvencije ugroženim potrošačima za račune za struju i drvno gorivo, kao i subvencije potrošačima koji su štedeli energiju u periodu decembar 2022 – mart 2023. godine u odnosu na iste mesece prethodne godine. Tako je skoro 200 hiljada domaćinstava koja su štedela struju, koristila subvencije na računima za taj period. 

U septembru 2023. godine pokrenut je program zaštite ugroženih potrošača kroz subvencionisanje njihovih računa za struju. Prijavilo se preko 40.000 porodica (ili oko 200.000 osoba), dok je poziv za subvencije za drvno gorivo ugroženim potrošačima pokrenut u decembru 2023. godine, a broj prijavljenih još nije objavljen.

Ministarstvo ekonomije je raspisalo i sprovelo dva poziva za subvencije za domaćinstva: za solarne sisteme za grejanje vode (20 prijava) i za efikasne kućne aparate (mašine za veš, mašine za pranje sudova, frižidere) sa oko 5.000 prijavljenih. Štaviše, skoro 15.000 kandidata prijavilo se za efikasnu opremu za grejanje kao što su toplotne pumpe, kotlovi na biomasu i peći. Poziv za solarne FN biće objavljen u narednim mesecima.

Ministarstvo ekonomije je objavilo i poziv za nabavku opreme za grejanje, za mala i srednja preduzeća 22. novembra 2023. godine. Cilj ove mere je da se podrži oko 1.000 preduzeća oko mera energetske efikasnosti.

Kosovski fond za energetsku efikasnost odobrio je preko 2100 prijava za mere toplotne izolacije pojedinačnih kuća; pored toga, mere energetske efikasnosti u 28 zgrada socijalnog stanovanja sa 785 porodica su skoro spremne za primenu u 2024. godini.  

Kakav je opipljiv uticaj Paketa energetske podrške na Kosovu? 

Kratkoročno, ugroženi potrošači mogu da prevaziđu visoke račune za električnu energiju tokom zime, dok će domaćinstva i preduzeća imati niže račune za plaćanje zbog uštede energije. Takođe, veliki uticaj je postignut podizanjem svesti o novim tehnologijama grejanja, kao i ulozi FN solarnih sistema u energetskom snabdevanju domova i preduzeća. Treba istaći i uticaj na privredu kroz poslovne prilike za privatni sektor i unapređenje lanaca snabdevanja za različitu opremu.

Kako predviđate dugoročni uticaj Paketa energetske podrške na Kosovu?

Dugoročno gledano, uticaj će se odnositi na razvoj politike usklađene sa uslovima Energetske zajednice, kao što su Nacionalni energetski i klimatski plan i zakoni usklađeni sa EU Paketom čiste energije za sve, tako da će stvoreni pravni i regulatorni okvir privući investicije u dati sektor i podstaći proces dekarbonizacije privrede. 

Koliko je korisnika bilo u fazama do sada sprovedenog paketa? 

Više od 250.000 domaćinstava je do sada imalo koristi od različitih mera predviđenih Akcionim planom Paketa energetske podrške.

Koji su bili prioriteti poziva u pogledu podrške? Da li je prioritet bio podrška korisnicima u kupovini specifične energetski efikasne opreme ili bolje rečeno podrška za prilagođavanje energetske efikasnosti u politici korisnika?

Podrška je data za kupovinu opreme kako bi se direktno uticalo na smanjenje potrošnje energije i računa za energiju. 

Možete li da podelite neke priče o uspehu pojedinaca ili preduzeća koja su imala koristi od paketa? 

Ispod su neki primeri:

  • Vljora Morina iz egipatske zajednice, iz Kosova Polja, socijalna kategorija, dobila je 299 evra za mašinu za pranje veša; 
  • Manuela Petrovik iz srpske zajednice, iz sela Kuzmin, Kosovo Polje, socijalna kategorija, dobila je 399 evra za veš mašinu; 
  • Nadžarije Jašari iz romske zajednice, socijalna kategorija, iz Novog Brda, dobila je 300 evra za mašinu za pranje sudova; 
  • Škeljzen Cenbasa iz Orahovca dobio je 1.000 evra za solarni sistem za grejanje vode za svoju kuću; 
  • Šefćet Krasnići iz Kline dobio je 5.355 evra za toplotnu izolaciju kuće; 

Sprovođenje mera energetske efikasnosti od strane korisnika još uvek traje, a do sredine ove godine biće još mnogo primera. 

Koliko traje paket i koliko će još grupa imati koristi? Da li se može očekivati produženje perioda primene?

Planirano je da se primena mera predviđenih Akcionim planom Paketa energetske podrške završi do kraja 2024. godine ili početkom 2025. godine. Za sada nije planirano dalje produženje. 

S obzirom na to da se paket primenjuje u celom regionu, kako će rezultati paketa u svakoj zemlji uticati na region uopšte? 

Paket energetske podrške će uticati na smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva, čime će se povećati sigurnost snabdevanja energijom i smanjenje emisije gasova staklene bašte, kao rezultat ulaganja u energetsku efikasnost. Dugoročno gledano, region će imati razvijenu politiku za pravednu energetsku tranziciju ka ekonomijama koje su neutralne po pitanju ugljenika.

*Na ovom linku, možete pronaći promotivne materijale proizvedene u okviru kampanje #ZaDobruEnergiju (#ForGoodEnergy).