Oktobar 31, 2016 | Ponedeljak

Demokratsko društvo ne može postojati bez slobode izražavanja

Autorka: Dinka Živalj, portparolka/savetnica za medije pri Kancelariji EU na Kosovu/Kancelariji Specijalne predstavnice EU

Sloboda izražavanja je osnovno ljudsko pravo i temelj modernog demokratskog društva. Iako slobodu izražavanja štite mnogi međunarodni sporazumi i konvencije, moderna društva ne smeju uzimati ovu slobodu zdravo za gotovo, te moraju nastaviti da svakodnevno čine sve što mogu kako bi građani imali pravo da slobodno izraze svoje mišljenje.

Za Evropsku uniju, sloboda izražavanja je osnovno pravo. Ovim pravom se posebno obezbeđuje da oni koji žele da se pridruže evropskoj porodici ovo pravo omoguće svim svojim građanima. Zaštita slobode izražavanja podrazumeva posvećenost demokratiji, dobru vladavinu i političku odgovornost. U skladu sa time, nijedna zemlja ne može postati punopravna članica EU bez garantovanja slobode izražavanja kao osnovnog ljudskog prava (navodi se u čl. 49 Lisabonskog ugovora), a EU ostaje posvećena pružanju podrške kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu sprovođenja u delo propisa i standarda u skladu sa politikama EU u ovom polju pre nego što te zemlje postanu punopravne članice.

Od 2009, Kancelarija Evropske unije na Kosovu/SPEU je realizovala određeni broj projekata kako bi se povećao kvalitet slobode izražavanja i unapredio rad nezavisnih medija kao stuba razvoja demokratskog društva na Kosovu.

Projekti pod nazivom:

Pored toga, kako bi se procenili izazovi sa kojima se suočavaju mediji u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj, Evropska komisija je organizovala niz konferencija pod nazivom ,,Budite glasni!“ u Briselu u toku 2011, 2013 i 2015. Konferencije okupljaju novinare, medijske analitičare, donosioce odluka iz zemalja koje su u procesu pridruživanja, organe vlasti i eksperte iz međunarodnih, regionalnih i nacionalnih organizacija koje su posvećene unapređenju slobode izražavanja. Tema konferencija su rezultati i trajni izazovi. Jedan od rezultata konferencija su naknadni projekti u zemljama učesnicama.

U kojoj je meri danas prisutna sloboda izražavanja u kosovskom društvu? Kosovo, zajedno sa drugim zemljama Zapadnog Balkana, na svom evropskom putu pre svega mora usvojiti zakonske reforme, gradeći na taj način kapacitet institucija u smislu održavanja vladavine prava, a u cilju doprinošenja slobodi izražavanja. Bilo koje mešanje u ovaj pravni sistem je nedopustivo; ekonomski izazovi za medije, uključujući vlasničke sporove i manjak konkurencije i dalje predstavljaju izazov; nasilje protiv medija, bilo da u vidu uzmeniravanja ili pretnji, je neprihvatljivo.

Mediji, koji rade bez političkih pritisaka, su polazna tačka kako bi građani imali pristup informacijama i gde širok dijapazon aktera može govoriti ono što misli po raznim temama. Konkretno, u toku procesa dijaloga o stabilizaciji i pridruživanju o pravdi, slobodi i bezbednosti koji je održan u Briselu prošle godine, EU je ohrabrila predstavnike Vlade Kosova da osnuje Nezavisnu komisiju za medije na osnovu poštenih i transparentnih procedura, kao i da obezbedi dugoročnu finansijsku održivost Radio televizije Kosovo kako bi se održali visoki profesionalni standardi i nezavisnost u radu. Kako bi do toga došlo, građani takođe moraju razumeti svoje pravo da se slobodno izražavaju i imaju pristup informisanju, bez obzira na političke perspektive. Evropska unija je u tom smislu izradila priručnik podrške EU medijskim slobodama i medijskom integritetu u regionu za proširenje 2014-2020 kako bi podržala civilno društvo i institucije u procesu jačanja svesti o pravima građana.

Nema sumnje da se sloboda izražvanja ne primenjuje isključivo na izražavanje i distribuciju podataka i ideja koje imaju pozitivan efekat, već takođe govori o otkrivanju informacija koje mogu naići na negativnu reakciju javnosti. Ovu tačku je važno razumeti; sloboda izražavanja obuhvata sve tipove izražavanja. Ovo važi za medije, umetnost ili verske stavove sa kojima se pripadnici određenog društva mogu slagati ili ne, odnosno imati istu perspektivu. Poštovanje i omogućavanje tih različitih perspektiva je ključni deo demokratskog društva i nešto što pravne institucije moraju zaštititi.

EU i njeni partneri na Kosovu nastavljaju posvećenost unapređenju slobode izražavanja i slobode medija u cilju unapređenja prava i odgovornosti novinara i razvoja profesionalizma, odgovornosti i poštovanja etičke među u medijskoj zajednici na Kosovu.