Januar 27, 2015 | Utorak

Istraživanje i inovacije su preduslov za „ekonomiju zasnovanu na znanju“

​Shodno ideji „ekonomija zasnovana na znanju“, istraživanje, inovacije i veštine nisu više nešto što se završava sa njima samima, već nešto što treba da ispuni društvene potrebe i potrebe pojedinaca tako što će se sinhronizovati sa različitim društveno-ekonomskim aktivnostima. Inovacija je integralni deo strategije EU kao generator ekonomskog rasta i otvaranja radnih mesta.

Horizont 2020 je najveći ikada sproveden istraživački i inovativni program EU sa budžetom od oko 80 milijardi €, koji će, pored privatnih investicija, biti dostupni tokom sedam godina (2014 to 2020). Program se zasniva na izbacivanju velikih ideja iz laboratorija na tržište, promovišući novitete i otkrića. Horizont 2020 je finansijski instrument za sprovođenje Unije inovacija, vodeće inicijative Evrope 2020 koja ima za cilj obezbeđivanje globalne konkurentnosti Evrope.

Kombinovanjem istraživanja i inovacije Horizont 2020 će se pretežno fokusirati na nauku, industrijsko upravljanje i društvene izazove. Cilj je uspostavljanje mosta između javnog i privatnog sektora u pogledu obezbeđivanja inovacija u oblasti nauke.

Zemlje EU se podstiču da ulože 3% svog BDP-a u istraživanje i inovacije do 2020 (1% javnih financija, 2 % investicija privatnog sektora) čime se očekuje stvaranje 3.7 miliona radnih mesta i povećanje godišnjeg BDP-a EU na oko 800 miliona. Podržavanje inkluzivnih, inovativnih i reflektivnih društava je preduslov za održiv razvoj evropske integracije.

Ključne buduće aktivnosti istraživanja i inovacija za 2015. godinu će se fokusirati na ideje, strategije i upravne strukture za prevazilaženje kriza Evrope, mlade generacije u inovativnoj, inkluzivnoj i održivoj Evropi, transmisiju evropske kulturne baštine, fokusiranje na istraživačke i inovativne saradnje sa trećim zemljama, nove oblike inovacije u javnom sektoru, itd.

Izveštaj o napretku 2014 je istakao ograničene kapacitete Kosova u pogledu jačanja kapaciteta istraživanja i inovacija. Kao što je navedeno u izveštaju o napretku: „budžet za istraživanja je i dalje veoma ograničen za stvaranje konkurentnosti, a sprovođenje pati od budžetskih ograničenja…“ Kosovo je sastavilo strategiju za inovacije, međutim, ona tek treba da se usvoji.

Veza između istraživanja i biznisa je veoma slaba. Istraživački i inovativni entiteti sa Kosova imaju pravo da učestvuju i budu finansirani kao treće zemlje.

Štaviše, izveštaj takođe ističe hitnu potrebu za jačanjem istraživačkih i inovativnih kapaciteta Kosova preko uvećanja ulaganja i efikasnih mera za olakšavanje integracije Kosova u Evropski istraživački prostor i doprinos Uniji inovacija.