Mart 2, 2015 | Ponedeljak

Nove veštine trebaju biti usklađene novom tržištu rada u EU

Evropska unija odnedavno preusmerava svoju pažnju na sve veći broj mladih ljudi u Evropi koji se ne mogu zaposliti zbog finansijske krize koja je dotakla celu Evropu. Planovi EU da pruži pomoć državama članicama u rešavanju problema nezaposlenosti mladih pomažući u vraćanju mladih koji nisu kvalifikovani u škole ili stručno obučavanje.

Štaviše, EU pomaže državama članicama da razviju programe za stažiranje I obuke kao efikasno sredstvo za poboljšanje zapošljavanja mladih. Ovaj pristup se pretežno fokusirao na stručno obrazovanje I tranziciju iz škole na posao, kao I na snabdevanje mladih odgovarajućim veštinama I iskustvom za održivo zaposlenje.

Cilj je posebna kombinacija obuke na random mestu I stažiranja kao metode za sticanje novih veština prilagođenih novim poslovima. Pretpostavlja se da će ova kombinovana metoda  promovisati bolja iščekivanja budućih potreba za veštinama, da će dovesti do boljeg prilagođavanja između veština I potreba tržišta rada, da će premostiti jaz između sveta obrazovanja I rada.

Odeljenje za zapošljavanje, socijalna pitanja I inkluziju, pri Evropskoj Komisiji, je objavilo informator „Rešavanje problema zaposlenja mladih u EU“, sa brojkama mladih zastupljenih u tržište rada:

• U EU je danas nezaposleno više od 5 miliona mladih od 15 do 24 godine (što čini stopu nezaposlenosti od  21.9%).

• 2013. godine je bilo više od 33% nezaposlenih mlađih od 25 godina koji su nezaposleni već više od godine dana.

• 7.5 miliona mladih Evropljana između 15 I 24 godine nije zaposleno, niti se školuje niti se obučava (NEETs).

• Mladi su u mnogo većem riziku u pogledu nesigurnosti: 42.7% mladih radnika je radilo na osnovu priveremnih ugovora u poređenju sa 13.8% od ukupnog radno sposobnog stanovništva, a 31.9% je povremeno radilo, u poređenju sa 19.6% ukupnog broja radnika.

• Mladi su neproporcionalno pogođeni krizom. Mladi su u protekle četiri godine bili tri puta više pogođeni totalnom stopom nezaposlenosti od odraslih.

• Postoji jaz od skoro 50 procenata između zemalja EU sa najnižom stopom nezaposlenosti mladih (jula 2014. Nemačka beleži 7.8%) i zemalja EU sa najvišom stopom nezaposlenosti (jula 2014. Španija beleži 53.8%).

•Postoji značajan nesklad u veštinama na tržištu rada u Evropi.

•Uprkos krizi, u EU postoji više od 2 miliona nepopunjenih slobodnih radnih mesta.

Uzimajući u obzir alarmantne činjenice, Evropski savez za stažiranje (EAfA), u koordinaciji sa DG obrazovanjem i kulturom i DG zapošljavanjem, socijalna pitanja i inkluzija, ciljaju ka okupljanju vlasti, biznisa, društvenih partnera, pružalaca stručnog obrazovanja i usavršavanja, predstavnika mladih i ostalih ključnih aktera i promovišu programe stažiranja i inicijativa širom Evrope, sa jasno artikulisanim ciljem: reforme sistema stažiranja, promovisanje koristi od stažiranja, pametno korišćenje sredstava i resursa. Međutim, uspeh ove inicijative će u velikoj meri zavisiti od zalaganja partnera, posebno preko mreže ambasadora i zainteresovanih partnera.

Flash Animation